Skip to main content

Spinal stenos

Du har fått diagnosen spinal stenos, vilket innebär en förträngning av spinalkanalen som kan leda till smärta, nedsatt känsel och nedsatt rörelseförmåga på grund av påverkan på passerande nervstrukturer.

Orsak och förekomst

Den huvudsakliga orsaken till spinal stenos är degenerativa (nedbrytande) processer som blir mer påtagliga med stigande ålder. Detta begränsar ytan för nervstrukturerna i ländryggen. Spinal stenos är inte ensamt ett syndrom, men ett symtom till någonting bakomliggande som orsakar det begränsade utrymmet.

Det finns flera olika bakomliggande orsaker som kan begränsa utrymmet vid spinal stenos, som exempelvis kotförskjutning, spondylos, och degeneration av diskar som buktar ut. Spinal_Stenos

Symtom

Spinal stenos delas in i central och lateral stenos.

Central stenos resulterar som oftast i symtom i båda nedre extremiteter. Besvären upplevs många gånger värre i samband med gång i nedförsbacke men bättre i uppförsbacke, samt bättre i sittande jämfört med stående. Smärta i ben, domningar och trötthetskänsla förekommer. Förkortade gångsträckor tillhör också den typiska symtombilden.

Dokumentation kring naturalförloppet är än så länge ofullständigt, men de flesta patienterna har oförändrade symtom över flera års tid, och endast ett fåtal upplever påtaglig försämring.

Lateral stenos ger mer ensidiga besvär. Smärtan och besvär i övrigt försämras vid aktivitet och rörelse men kan även uppkomma i vila. Även nedsatt känsel och försämrad motorik kan förekomma här.

Många gånger är det däremot så att man har en blandad bild av symtom som beror på att stenosen sträcker sig över ett större område.

Diagnos

Sjukdomshistoria är den vägledande utredningsformen vid misstanke om spinal stenos. Om besvär och symtom överensstämmer, är röntgenundersökning förstahandsalternativet, vilket oftast ger adekvat information för att både ställa diagnosen, liksom för att planera för en eventuell operation.

Behandling

Smärtlindring med paracetamol och NSAID (anti-inflammatoriskt). När det kommer till spinal stenos har sjukgymnastik ingen dokumenterad effekt, däremot är träning alltid fördelaktigt ur ett hälsoperspektiv.

Om besvären är så kraftiga att man knappt kan promenera eller att smärtan kraftigt påverkar livskvaliteten och vardagen så kan operation vara indicerad. Det man gör då är att man vidgar spinalkanalen